Oma hääl / A Voice of One’s Own

Feministeerium pälvis Teenäitaja 2015 aunimetuse

2015. aastal pälvisid MTÜ Eesti Naiste Koostöökett poolt välja antava aunimetuse Teenäitaja, mida omistatakse nii poliitilise kliima parandajale kui ka inimeste õiguste ja vabaduste eest seisjale, blogiplatvormi Feministeerium toimetajad: Nele Laos, Kadi Viik, Brigitta Davidjants ja Aet Kuusik.

Nele Laos on erialalt korraldaja ja südamelt vasakpoolne feministlik aktivist. Kadi Viik on pikka aega töötanud soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhatajana Sotsiaalministeeriumis ning inimõiguste alal ÜRO Arenguprogrammis ja Inimõiguste Keskuses. Hetkel töötab ta pikaajalise valimisvaatlejana Ugandas. Brigitta Davidjants on ajakirjanik ja muusikateadlane, kes uurib Kaukaasia geopoliitilisi protsesse. Aet Kuusik on vabakutseline toimetaja, queer-feministlik aktivist ja vaba inimene.

Teenäitajaks võib olla avaliku elu tegelane, kes oma tegevusega on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi väärtushinnanguid, arendanud euroopalikku poliitilist kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, lahendanud ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid.

Eelnevatel aastatel on saanud Teenäitaja aunimetuse Ülle-Marike Papp, Silvi Ojamuru, Külli Vollmer, Ülle Aaskivi, Marina Kaljurand, Viive Rosenberg, Airi Värnik, Siiri Oviir, Ülle Madise, Tiina Kangro, Ene Hion ja Astrid Kannel.

Teenäitajajate tunnustamine toimub Tallinnas Riigikogu Kalevipoja saalis 19. veebruaril 2016.a kell 12.00.


Uudis ilmunud esialgselt MTÜ Naiste Koostööketi kodulehel neljapäev, 18. veebruaril 2016.


 Toimub projekti “Oma Hääl” II meedia- ja kommunikatsiooni koolitus

Laupäeval (18.04) kohtuvad Tallinnas Oma Keskuses projekti “Oma Hääl” projekti tiim ja partnerid teiseks meedia ja kommunikatsiooni koolituseks, fookusega eesti meedia toimimispõhimõtetele, suunitlusega sootemaatikale. Koolituse eesmärk on tõhustada sooteemaliste sõnumite viimist meediasse ja sootemaatilise kommunikatsiooni tõstmist. Koolitus koosneb loengust, praktilistest harjutustest ja ühistest aruteludest.

Brigitta Davidjantsi juhatamisel vaatame üle eesti meediamaastiku toimimispõhimõtted, käsitleme ajakirjanduse tähtsamaid žanreid ja rubriike ning võimalikke auditooriume, sihtgruppi. Seekord keskendume ka kitsamalt sootemaatikale ja teema vastavatele käsitlustele meedia eri väljundites (päevalehed, meelelahutuslikud, mh naisteajakirjad, televisioon jne). Vaatleme ka koolitujate suhtlust meediaga lähtuvalt nende töö taustast: meediaplaani koostamist, pressiteate kirjutamist ja suhtlust pressiga, intervjuu andmist, artiklite kirjutamist jms.

Koolituse viib läbi meediaekspert Brigitta Davidjants.

06.04.2015


Toimub projekti “Oma Hääl” I meedia- ja kommunikatsiooni koolitus

Laupäeval (21.02) kohtuvad Tallinnas Oma Keskuses projekti “Oma Hääl” projekti tiim ja partnerid esimeseks meedia ja kommunikatsiooni koolituseks.

Praktiline koolitus keskendub arvamus- ja uudisloo kirjutamisele aktivistide jaoks olulistel teemadel. Lisaks žanrireeglitele ja harjutustele keskendub see järgmisele:

– Kuidas sõnumist saab lugu – uudiskünnis, sihtgrupi ootused

– Filtrid, läbi mille lugeja tajub inimõiguste ja vähemusgrippidega seotud teemasid, kuidas neid arvesse võtta

– teemade tõstatamine ja kommunikatsioon, mis ei ole inimeste jaoks tingimata päevakorras olulised (võrdõiguslikkus, inimõigused jne)

– teemade ja oma teksti publikule sobitamine

– uudise ja arvamusloo formaadid, reeglid

– veebiteksti kirjutamine

– praktiline töö enda tekstiga

Koolituse viivad läbi projekti kommunikatsiooniekspert Liisa Past ja meediaekspert Brigitta Davidjants.

16.02.2015


Kohtumine projekti “Oma hääl” partneritega

Teisipäeval, 27.01 kohtuvad Oma Keskuses projekti “Oma hääl” tiim koos partnerite esindajate ja huvigrupi liikmetega Eesti Inimõiguste Keskusest, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutusest, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest ja Eesti LGBT Ühingust. Avakohtumisel tutvustatakse veebiplatvormi www.feministeerium.ee ja kaardistatakse partnerite esmased olulised teemade valdkonnad, mis veebiplatvormis projekti jooksul kajastust leiavad.

Kohtumise korraldab MTÜ Oma Tuba. Küsimuste korral võtke ühendust projektijuhi Nele Laosega (omatuba@gmail.com)

Kohtumist toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

18.01.2015


“A Voice of One´s Own” project partners gathering

On 27th of January, the team and partners of project “A Voice of One´s Own“ will gather in Estonian LGBT information centre Oma Centre. Members from NGO Oma Tuba; Estonian Women’s Associations Roundtable; Estonian Women’s Studies and Resource Centre; Estonian LGBT Association and Estonian Human Rights Centre will be present to map out the important topics to cover in the website www.feministeerium.ee during the project.

Gathering is organised by NGO Oma Tuba. In case of questions contact project manager Nele Laos (omatuba@gmail.com).

Project is funded by Norway Grants 2009-2014 programme “Promoting Gender Equality and Work-Life Balance“

18.01.2015


“Oma hääl”

www.feministeerium.ee

Projekti otsene eesmärk on parandada organisatsiooni (MTÜ Oma Tuba) ja projekti kaasatud organisatsioonide võimekust kommunikatsiooni valdkonnas ning luua Eestis olukord, kus võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt, soopõhine mõjuanalüüs ning soo- ja seksuaalvähemuste vaatenurk on süsteemselt avalikus ruumis esil. Sealjuures esindab seda vaatenurka mitte ekspertide-, vaid tavainimeste keel ja hääl ning toimivat debatti iseloomustab lisaks arvamuste paljususele kvaliteet ja perspektiivide mitmekesisus.

Lisaks on fookuses projekti partnerite (Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti LGBT Ühing) võimekuse parandamine sootemaatikat puudutavaks avalikuks kommunikatsiooniks. Projekti jooksul toimuvad partneritele koolitused, mille eesmärk on andja osalejatele teadmisi oma meediatööd ja avalikku kommunikatsiooni korraldamiseks viisil, mis süvendab nende fookust ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste perspektiivi adresseerimisel oma suhtekorralduses, samuti aitavad koolitustel õpitu neil sooküsimustes arvamusliidri positsiooni luua ja seda paremini rakendada.

Projekti pikemaajaline eesmärk on tugevdada soolise võrdõiguslikkuse alast huvikaitsetegevust Eesti ühiskonnas, mille tulemusel tekiks soolise võrdõiguslikkuse ideele laiapõhine ühiskondlik toetus.

Projekti toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

Screen Shot 2015-01-18 at 23.38.29 Screen Shot 2015-01-18 at 23.40.26

Kontakt

Projektijuht: Nele Laos

E-post: omatuba@gmail.com


“A Voice of One’s Own”

www.feministeerium.ee

The long-term objective of the project is to increase public support and awareness of gender equality by empowering the visibility and number of opinion leaders in this area. The main goal of the project is to increase gender-balanced perspectives in Estonia’s public discussions, including the media. This perspective will include, but is not limited to, gender-based impact analysis, views of gender and sexual minorities, personal narratives of previously stigmatised groups. It is important that such discussions include a multitude of views, use everyday language (as opposed to the current specialist view) and rely on quality of arguments. To achieve that, our direct goal is to improve the communications capabilities of the organizations involved (NGO Oma Tuba, Estonian Women’s Associations Roundtable, Estonian Women’s Studies and Resource Centre, Estonian LGBT Association and Estonian Human Rights Centre) in particular in the areas of public communication (media, social media) and create a platform to be heard.

Project is funded by Norway Grants 2009–2014 programme “Promoting Gender Equality and Work-Life Balance“

Screen Shot 2015-01-18 at 23.38.29 Screen Shot 2015-01-18 at 23.40.26

Contact

Project manager: Nele Laos

E-mail: omatuba@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s